درباره مبلیران

ما که هستیم؟

شرکت پویا طرح چوبک با نام تجاری مبلیـران بـه عنـوان یکـی از قـوی تـرین و حرفـه تـرین برنـدها در حـوزه تولیـد و فـروش انـواع مبلمـان، سـرویس خـواب، میـز غـذاخوری و دیگـر اقـلام چـوبی و فلـزی فعالیـت خـود را از سـال ۱۳7۹ آغـاز نمـوده اسـت و در ایـن سـال هـا بـا کمـک طراحـان و متخصصـان حرفه ای داخلی و خارجی در ایـن زمینـه مشـغول فعالیـت اسـت. مهـم تـرین ویژگـی ایـن برنـد کیفیـت بالا همراه با تنوع محصولات آن اسـت و ایـن یزیسـت کـه در تمـامی ایـن سـال هـا مبلیـران را از سـایر رقبای خود برتر و متمایز کرده است؛
  • چوب مرغوب
  • متریال با کیفیت
  • بهترین اساس
  • پارچه درجه یک
  • گارانتی 3 ساله
  • تعمیرات مادام العمر

22 سال
تجربه

حرفه ای ، مقرون به صرفه و ما همیشه
آماده خدمت هستیم.

 
این مجموعه تولیـدی از سـال ۱۳۹۵ بـا تکیـه بـر تـیم توانمنـد تحقیـق و توسـعه خـود (D&R) توانسـت بخـش طراحـی و مـدل سـازی مبلمـان خـود را بـا تـوان بـالا راه انـدازی نمایـد و در ایـن زمینـه نیـز از رقبای خود پیشی بگیرد و همچنین با کشورهای اطراف مانند ترکیه وارد رقابت شود؛
مبلیران علاوه بر شعب رسمی خـود در شـهر تهـران، واقـع در منطقـه یافـت آبـاد (پاسـاژ بـزرگ کاسـپین و پاساژ بـزرگ ایـران ۳ (و منطقـه دلاوران، در دیگـر شـهر هـای ایـران نیـز دارای نماینـدگی هـای فعـال می باشد و تمامی فروشگاه های مبلمان تراز اول در هر استان جزء مشتریان این مجموعه هستند؛ ایــن مجموعــه همچنــین توانســته اســت در ســال هــای اخیــر بــا توانمنــدی بخــش بازرگــانی خــود، محصـولات خـود را عـلاوه بـر فـروش در داخـل کشـور، در کشـورهای خـارجی همسـایه عرضـه نمایـد و با کشورهای عراق و تاجیکستان همکاری تجاری داشته باشد؛ هم اکنـون کارخانـه ایـن شـرکت در منطقـه شـهرک صـنعتی خرمدشـت، در زمینـی بـه مسـاحت ۵۰۰۰ مترمربع در ۴ طبقه تولیـدی و ۳ طبقـه سـاختمان اداری، بـا تعـداد ۳۵ نفـر پرسـنل تمـام وقـت و بـیش از ۴۰ نفر پرسنل پاره وقت و فصلی مشغول به کار می باشد؛

آمار و ارقام ما

نتایج بدست آمده توسط ما

11+سال تجربه
1000مشتری راضی
4نمایشگاه

سوالات متداول

برخی از پر تکرارترین سوالات